Mestbeleid 2019

In 2019 zijn er een aantal nieuwe regels op gebied van mest. Om het overzicht te houden en door de bomen het bos weer te zien, hebben we alles helder op een rijtje gezet. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

 • Wat?

  Sleepvoetverbod

 • Wanneer?

  Vanaf 1 januari 2019

 • Wie?

  Veehouders met grasland op klei- en/of veengrond

De regels:

 • De drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag niet meer óp, maar moet ín de grond uitgereden worden. Dat kan in sleufjes van max. 5 cm breed waarbij de mest niet over de randen komt en waarbij de bemester volledig tot de grond gesloten is.
 • U kunt ook kiezen voor 2 andere systemen: het pulse-tracksysteem (zelfde systeem als met de sleufjes, maar dan met kuiltjes) en een mestuitrijdsysteem waarbij water wordt toegevoegd aan de mest. Bij dit laatste moet de verhouding minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib zijn. Ook hierbij geldt de regel dat het systeem tot de grond gesloten moet zijn en de mest moet in strookjes van max. 5 cm breed tussen het gras gebracht worden. Voordat u hiermee uitrijdt, moet u zich ieder jaar aanmelden.

 • Wat?

  Stikstofnorm

 • Wanneer?

  2019

 • Wie?

  Verschillend

De regels:

 • Graszaadteelt van veldbeemdgras op kleigrond : de stikstofnorm wordt voor het eerste teeltjaar verhoogd van 110 naar 130 kg stikstof per hectare
 • Groenbemesters: het gebruik van de stikstofnorm verandert na 31 juli. U moet de groenbemester uiterlijk op 16 september inzaaien. Teelt u de groenbemester in de periode van 1 augustus tot en met 15 september na een uitspoelingsgevoelig gewas? Dan mag u voor de groenbemester op bouwland, op zand- en lössgrond, maar 50% van de stikstofgebruiksnorm gebruiken. Teelt u de groenbemester in de periode van 1 augustus tot en met 15 september na een niet-uitspoelingsgevoelig gewas? Dan mag u rekenen met de stikstofgebruiksnorm van 100%.
 • U mag rekenen met de stikstofgebruiksnorm voor een graszaadstoppel die in juli of augustus wordt geoogst. Voorwaarde is dat die in het najaar van hetzelfde jaar of in het vroege voorjaar van het volgende jaar wordt vernietigd. De graszaadstoppel zien we dan als groenbemester. U gebruikt daarvoor de stikstofgebruiksnorm die daarbij hoort.

 • Wat?

  Equivalente maatregelen (lees: uitzonderingen) op gebruiksnormen

 • Wanneer?

  Tot en met 2020

 • Wie?

  Wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld

De regels:

 • De equivalente maatregel rijenbemesting in mais blijft bestaan tot en met 31 december 2020. Vanaf dat moment is rijenbemesting op zand- en lössgronden verplicht voor alle toegediende mest (zowel kunstmest en dierlijke mest) bij maïs die in rijen is geplant. De equivalente maatregel vervalt dan.
 • Stikstofgebruiksnormen: De equivalente maatregel Hogere stikstofgebruiksnormen voor kleigrond met hogere opbrengsten blijft tot en met 2019. De extra norm die u mag gebruiken is wel lager dan in 2017.
 • Fosfaatgebruiksnormen: Voor suikerbieten, consumptieaardappelrassen, wintertarwe, zomergerst, pootaardappelen, zaai-ui en maïs (fosfaattoestand Neutraal) mag u een hogere fosfaatgebruiksnorm gebruiken bij heel hoge opbrengsten.
 • Fosfaatgebruiksnormen: Voor suikerbieten, consumptieaardappelrassen, pootaardappelen, zaai-ui en maïs (fosfaattoestand Laag) mag u een hogere gebruiksnorm gebruiken bij heel hoge opbrengsten: 5 kg per hectare per jaar.

 • Wat?

  Uitrijden dierlijke mest en zuiveringsslib

 • Wanneer?

  2019

 • Wie?

  Veehouders met vaste strorijke dierlijke mest op klei- en/of veengrond op grasland

De regels:

 • De uitrijdperiode hiervoor verschuift. In 2019 is dit van 1 februari tot en met 15 september. De volgende uitrijdperiode begint 2 maanden eerder: van 1 december 2019 tot 15 september 2020.
 • De uitrijdperiode van drijfmest op bouwland verschuift ook: vanaf 2019 is de uitrijdperiode van 16 februari tot en met 15 september.

Mest uitrijden 2019
 • Wat?

  Vanggewas na maïs

 • Wanneer?

  2019

 • Wie?

  Veehouders die snijmais geoogst hebben op zand- en/of lössgrond

De regel:

 • U moet uiterlijk op 1 oktober een vorstbestendig vanggewas ingezaaid hebben. Dit kan door grasonderzaai om de hoofdteelt of door inzaai van een vorstbestendig vanggewas.

 • Wat?

  Grasland scheuren of vernietigen

 • Wanneer?

  2019

 • Wie?

  Veehouders met grasland op zand- en lössgrond

De regels:

 • Het vernietigen van grasland mag op deze grondtypen alleen tussen 10 mei en 1 september als u daarna aansluitend gras herinzaait. Dit moet uiterlijk op 10 september zijn gedaan. Er is 1 uitzondering: een aaltjesbeheersend gewas (Tagetes of Japanse haver) voor de teelt van lelies of gladiolen in het volgende voorjaar. In dat geval mag u het grasland vernietigen in de periode van 1 juni tot en met 15 juli.
 • Er is geen vrijstelling meer voor het scheuren van grasland bij schade door dieren die in de zode leven of door extreme weersomstandigheden.
 • Scheurt u grasland na 31 mei voor graslandvernieuwing op zand- en/of lössgrond? Hiervoor is een korting op de stikstofnorm van 50 kg stikstof per gescheurde hectare. Die percelen hoeft u niet meer te bemonsteren na het scheuren (scheurmonster).

Bron: www.rvo.nl  ‘Wijzigingen mestbeleid 2019’.

Heeft u vragen over het mestbeleid?